Mukopolysacharidóza(MPS)

Mukopolysacharidóza I. typu (MPS I) je vzácná genetická porucha, která postihuje mnoho tělesných systémů a vede k poškození orgánů. Je způsobena vadným genem, který normálně umožňuje tvorbu enzymu zvaného alfa L-iduronidáza. V důsledku této poruchy tvoří buňky tento enzym v malém množství nebo jej nemohou tvořit vůbec. Uvedený enzym je nutný ke štěpení látek zvaných glykosaminoglykany (zkráceně GAG), což jsou vedlejší produkty chemických pochodů buněk v těle. Pokud tyto látky nejsou odbourány, začleňují se do buněk a nakonec mohou vést k poškození buněk, tkání a orgánů.

Mukopolysacharidózy (MPS) představují skupinu dědičných onemocnění, která jsou způsobena hromaděním různých glykosaminoglykanů (GAG) v lyzosomech. Konkrétní GAG se v každém jednotlivém případě liší.


Typy MPS

MPS zahrnují celkem sedm podtypů: MPS I, MPS II, MPS III, MPS IV, MPS VI, MPS VII a MPS IX. Každý typ MPS může způsobovat řadu různých příznaků, řada typů však vykazuje obdobné příznaky, jako je např. zakalení rohovky, nedostatečný vzrůst, ztuhlost kloubů, problémy s řečí a sluchem, kýla, rýma a srdeční problémy.
Mukopolysacharidóza I. typu (syndrom Hurlerové)

Defekt: deficit α-L-iduronidázy (defekt v genu kódujícím enzymový protein), dochází k hromadění dermatansulfátu

Klinické projevy: zvětšení lebky, silné vlasy, výraz chrliče (nízké čelo, široký nos, zvětšené rty), slepota, hluchota, mentální retardace, krátký krk, deformity hrudníku, hepatosplenomegalie, gibbus spektrum závažnosti klinického projevu je velmi široké, od těžké (m. Hurler) až po mírnou formu (m. Scheie) se zachováním intelektu Klinické symptomy Hurlerovy nemoci se rozvíjejí po různě dlouhém asymptomatickém období, většinou začínají mezi 6.−24. měsícem věku. Postupně se objevuje kraniofaciální dysmorfie (hrubé rysy obličeje, gargoylismus), zpomalení, zástava a regrese psychomotorického vývoje, hepatosplenomegalie, kardiomyopatie často s postižením chlopní, kostní a kloubní změny s poruchou růstu, zákal rohovek, porucha sluchu. Časté jsou pupeční a tříselné kýly a opakované respirační infekty. onemocnění je infaustní, pacienti umírají většinou před 10. rokem života na kardiorespirační selhání Scheiova nemoc je klinicky mírnější formou MPS I. Onemocnění začíná kolem 5 let a růst a inteligence jsou normální. Nápadná je tuhost kloubů, zákal rohovky, postižení srdečních chlopní a komprese nervů. Klinický fenotyp Hurler -Scheie začíná kolem 3. roku, růst je opožděn, ale inteligence normální. Typický je zákal rohovky a hluchota.

Léčba: je u některých případů možná před výrazným rozvinutím klinických příznaků transplantací kostní dřeně (v případě nalezení vhodného dárce) a u lehčích forem se testuje i dodání chybějícího enzymu; neléčené onemocnění končí smrti dítěte do 10 let (nejčastěji na srdeční selhání)

Diagnóza: MPS I je potvrzena stanovením deficitu aktivity a-L-iduronidázy v leukocytech izolovaných z periferní krve, nebo v kultivovaných kožních fibroblastech. Doplňujícím vyšetřením u případů s potvrzenou diagnózou je analýza DNA. Dochází k akumulaci glykosaminoglykanů v lysozomech a v moči je zvýšené vylučování DS ve dvou frakcích a proměnlivé množství HS. Celkové množství GAG vylučovaných močí se snižuje s věkem pacienta.

Prenatální diagnostika: v rodinách s enzymaticky prokázanou diagnózou je možná analýzou nativních a kultivovaných choriových klků nebo kultivovaných amniocytů; doplňujícími vyšetřeními jsou analýza ultrastruktury choriových klků a dvojrozměrná elektroforéza GAG izolovaných z plodové vody

Mukopolysacharidóza II. typu (Hunterův syndrom)

Defekt: deficit L-iduronosulfátsulfatasy, hromadění heparansulfátu

Klinické projevy: projevy jsou podobné jako u MPS I − u pacientů však není zákal rohovky a degenerace retiny je mírnější spektrum závažnosti klinického projevu je velmi široké, od těžké až po mírnou formu se zachováním intelektu mírná forma první projevy začínají v mladším školním věku (postižení se mohou dožít i 50 let) mezi hlavní projevy patří: zpomalený růst, flekční držení prstů rukou (vadí při psaní), retinitis pigmentosa, nedoslýchavost, mají normální intelekt těžší forma první projevy začínají kolem 1.−3. roku, rychlejší progrese onemocnění (postižení umírají do 15. roku života − často na srdeční selhání) mezi hlavní projevy patří: makrocefalie, prominující čelo, široký nos, malformované zuby, makroglosie, krátký krk, hepatosplenomegalie, poruchy sluchu, demence, kardiomegalie, zúžení koronárních cév, hypertrofické dásně

Léčba: zatím není dostupná

Diagnóza: Dochází k akumulaci glykosaminoglykanů v lysozomech a v moči je zvýšené vylučování DS ve dvou frakcích a proměnlivé množství HS. Diagnóza MPS II je potvrzena stanovením deficitu aktivity iduronát-2-sulfatázy v leukocytech izolovaných z periferní krve, nebo kultivovaných kožních fibroblastech. Doplňujícím vyšetřením u případů s potvrzenou diagnózou je analýza DNA, pro potvrzení heterozygotního stavu je však nezbytná. Celkové množství GAG vylučovaných močí se snižuje s věkem pacienta.

Prenatální diagnostika: v rodinách s enzymaticky prokázanou diagnózou je možná analýzou choriových klků, plodové vody a amniocytů; doplňujícími vyšetřeními jsou analýza ultrastruktury choriových klků a dvojrozměrná elektroforéza GAG izolovaných z plodové vodyMukopolysacharidóza III. typu (Sanfilipův syndrom)

Defekt: deficit aktivity heparan sulfamidázy, hromadění heparansulfátu

Klinické projevy: mentální retardace, hyperaktivita, agresivita, neklid, poruchy spánku, zvýšené ochlupení, není zákal rohovky

Léčba: terapie není zatím dostupná

Diagnóza: MPS III A je potvrzena stanovením deficitu aktivity heparan sulfamidázy v leukocytech izolovaných z periferní krve, nebo kultivovaných kožních fibroblastech

Prenatální diagnostika: v rodinách s enzymaticky prokázanou diagnózou je možná analýzou nativních a kultivovaných choriových klků nebo kultivovaných amniocytů; oplňujícími vyšetřeními jsou analýza ultrastruktury choriových klků a dvojrozměrná elektroforéza GAG izolovaných z plodové vody.

Mukopolysacharidóza IV. typu (Morquiův syndrom)

Defekt: deficit aktivity galaktóza-6-sulfatázy, hromadění keratansulfátu a chondroitinsulfátu

Klinické projevy: deformity skeletu,(trpaslictví, genua valga) které progredují s věkem (krátký trup a krk, kyfóza, hyperlordóza, skolióza, deformity obratlů, valgózní postavení kolenních kloubů) a opožděný růst, končetiny jsou nápadně dlouhé oproti krátké páteři (nemocný si opírá ruce o stehna); klouby jsou nápadně volné, hyperflexibilita zápěstí zhoršuje funkci ruky; neurologické problémy v dětství nejsou přítomny; později dochází k zákalům rohovky, zvětšení jater, vývoji abnormálních zubů a poruchám sluchu; intelekt je normální

Léčba: není dostupná

Diagnóza: MPS IVA je potvrzena stanovením deficitu aktivity galaktóza-6-sulfatázy v leukocytech izolovaných z periferní krve, nebo kultivovaných kožních fibroblastech

Prenatální diagnostika: v rodinách s enzymaticky prokázanou diagnózou je možná analýzou nativních a kultivovaných choriových klků nebo kultivovaných amniocytů; doplňujícími vyšetřeními jsou analýza ultrastruktury choriových klků a elektroforéza GAG izolovaných z plodové vody

Mukopolysacharidóza V. typu (dříve Scheieův syndrom)

dnes se jedná opodtyp mukopolysacharidosy I. typu s mírnými projevy (bez neurologického postižení, intelekt normální, skeletální projevy mírné)[1] OMIM 607016

Mukopolysacharidóza VI. typu (Marotauxův-Lamyho syndrom)

Defekt: deficit aktivity N-acetylgalaktosamin-4-sulfatázy (arylsulfatázy B), hromadění dermatansulfátu

Klinické projevy: jsou podobné jako u Hurlerovy choroby; brzy se objevují skeletální abnormality, zákal rohovky, tuhost kloubů; u těžkých forem může být kardiomyopatie; inteligence je normální

Léčba: není dostupná

Diagnóza: MPS VI je potvrzena stanovením deficitu aktivity N-acetylgalaktosamin-4-sulfatázy v leukocytech izolovaných z periferní krve, nebo kultivovaných kožních fibroblastech

Prenatální diagnostika: v rodinách s enzymaticky prokázanou diagnózou je možná analýzou nativních a kultivovaných choriových klků nebo kultivovaných amniocytů; doplňujícími vyšetřeními jsou analýza ultrastruktury choriových klků a elektroforéza GAG izolovaných z plodové vody OMIM 253200

Mukopolysacharidóza VII. typu

Defekt: deficit aktivity β-glukuronidasy, hromadění dermatansulfátu

Klinické projevy: spektrum klinických projevů je podobné jako u mukopolysacharidózy I, a to od mírné formy s pozdním nástupem příznaků až po těžkou neonatální formu projevující se jako hydrops fetalis a dysostosis multiplex

Léčba: není dostupná

Diagnóza: dochází k akumulaci glykosaminoglykanů v lysozomech a zvýšené exkreci dermatansulfátu, heparansulfátu a chondroitinsulfátu močí; diagnóza MPS VII je potvrzena stanovením deficitu aktivity b-glukuronidázy v leukocytech izolovaných z periferní krve, nebo kultivovaných kožních fibroblastech

Prenatální diagnostika: v rodinách s enzymaticky prokázanou diagnózou je možná analýzou nativních a kultivovaných choriových klků nebo kultivovaných amniocytů; doplňujícími vyšetřeními jsou analýza ultrastruktury choriových klků a elektroforéza GAG izolovaných z plodové vody OMIM 253220

Mukopolysacharidóza IX. typu

Defekt: deficit aktivity hyaluronidázy (lysozomální endoglykosidáza štěpící hyaluronan)

Klinický projevy: syndrom byl popsán u 14leté dívky malého vzrůstu, s mírně dysmorfickými rysy, plochým kořenem nosu, rozštěpem uvuly a mnohočetnými periartikulárními masami měkké tkáně kolem kotníků, prstů a pately, měkká tkáň byla oteklá a bolestivá

Diagnóza: dochází k akumulaci glykosaminoglykanů v lysozomech a zvýšené exkreci močí