2 percentá z daní

ZOGO, o. z. je prijímateľom 2 percent z daní za rok 2015

 

Notárske centrálne registre

 

Názov: ZOGO (Združenie Ojedinelých Genetických Ochorení) o. z.

Sídlo: Partizánska 21, 085 01  Bardejov

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 42229359

DIČ: 2023176364

Číslo účtu: 2922849464/1100

 

Ďakujeme Vám za Vašu podporu

Dve percentá z dane na Pravda.sk

Postup pri poukázaní 2 percent z daní:

 

Dokumenty na stiahnutie:

 

 Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane

 

 Potvrdenie o zaplatení dane fyzickej osoby z prímov zo závislej činnosti

 

1. Fyzické osoby - ZAMESTNANCI (daňové priznanie podáva zamestnávateľ)

Do 15. februára 2015 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň. Potom požiadajte zamestnávateľa o vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti  (najneskôr však do 30. 4. 2015) z tohto potvrdenia si zamestnanci vypočítajú sumu 2% zo zaplatenej dane, ktorá nesmie byť nižšia ako 3,32 €. Do 30. apríla 2015 pošlú/doručia vyplnené Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za r. 2014 a Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti príslušnému daňovému úradu. Tento rok sa obe tieto tlačivá podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

2. Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samostatne (SZČO …)

 Vypočítaná suma 2% z ich zaplatenej dane nesmie byť nižšia ako 3,32 €. Upozornenie: Podiel 2% z dane môže daňovník – fyzická osoba poukázať len v prospech jedného prijímateľa.

 

3. Právnické osoby

Do 31. marca 2015 podajú daňové priznanie príslušnému daňovému úradu
vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane  je už súčasťou formulára daňového priznania, preto je potrebné priamo do daňového formulára vypísať naše vyššie uvedené údaje prijímateľa. Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 €.

Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa.

 V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

Pozor zmena!

Daňovník, ktorý je právnickou osobou, je s účinnosťou od 1. januára 2015 oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% sa má poukázať ním určeným prijímateľom, ale len za podmienky, že v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka alebo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5% zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, a to na taxatívne vymedzené účely v zákone o dani z príjmov. Ak daňovník neposkytne finančné prostriedky ako dar najmenej vo výške 0,5% zaplatenej dane, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom len do výšky 1,5% zaplatenej dane. Takáto podmienka sa ustanovuje aj pre rok 2015, t.j. pri podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2014. (zdroj: rozhodni.sk)

– ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne

– číslo účtu prijímateľa nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate. Peniaze na účty prijímateľov platia daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Komentáre sú uzavreté.